Shabbat Study Sheets

5.25.2018 • 11 Sivan 5778 • Parshat Naso

5.11.2018 • 26 Iyar 5778 • Parshat Behar-Bechukotai : Omer Day 42

5.5.2018 • 20 Iyar 5778 • Parshat Emor : Omer Day 35

4.7.2018 • 22 Nissan 5778 • Parshat Shemini : Omer Day 7 – Malchut sheb’Chessed

3.23.2018 • 7 Nissan 5778 • Parshat Tzav : Shabbat ha’Gadol aka Big Shabbos

2.23.2018 • 8 Adar 5778 • Parshat Tetzaveh:Shabbat Zachor

2.3.2018 • 18 Shevat 5778 • Parshat Yitro

1.26.2018 • 10 Shevat 5778 • Parshat Beshalach : Shabbat Shira

1.12.2018 • 25 Tevet 5777 • Parshat Va’eira

1.6.20חי18 • 19 Tevet 5777 • Parshat Shemot

12.2.17 • 14 Kislev 5777 • Parshat Vayishlach – And he sent forth…

11.24.17 • 6 Kislev 5777 • Parshat VaYeitzei – And he went out

11.10.17 – 11.11.17 • 21-22 Cheshvan 5777 • Parshat Chayei Sarah

11.04.17 • 15 Cheshvan 5777 • Parshat Vayeira

10.27.17 • 7 Cheshvan 5777 • Parshat Lech-Lecha

10.13.17 • 23 Tishrei 5777 • Parshat Bereishit

9.8.17 • 17 Elul 5777 • Parashat Ki Tavo

9.2.17 • 11 Elul 5777 • Parashat Ki Teitzei

8.25.17 • 3 Elul 5777 • Parashat Shoftim

7.07.17 • 13 Tammuz 5777 • Parashat Balak

6.09.17 • 15 Sivan 5777 • Parashat Be’ha’alotecha: And when you raise up…

5.26.17 • 1 Sivan 5777 • Parashat Bamidbar • Omer 46 [6 weeks, 4 days]

5.06.17 • 10 Iyar 5777 • Parashat Acharei Mot-Kedoshim • Omer 25

4.28.17 • 3 Iyar 5777 • Parashat Tazria-Metzora • Omer 18

4.14.17 • 18 Nissan 5777 • Chol ha’mo’ed Pesach • Omer 4

4.8.17 • 12 Nissan 5777 • Parshat Tzav : Shabbat ha’Gadol

3.31.17 • 5 Nissan 5777 • Parshat Vayikra

3.10.17 • 12 Adar 5777 • Parshat Tetzaveh

3.04.17 • 6 Adar 5777 • Parshat Terumah

2.24.17 • 28 Shevat 5777 • Parshat Mishpatim

2.04.17 • 8 Shevat 5777 • Parashat Bo

1.27.17 • 29 Tevet 5777 • Parashat Va’eira

1.13.17 • 15 Tevet 5777 • Parashat Va’Yechi

1.07.17 • 9 Tevet 5777 • Parashat Vayigash

Image alternative text - ALT text.